Nokia Bluetooth Headset BH 301 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-301

9251893/1

3

4

5

6

7

8

1

2

background image

9

1

10

background image

SVENSKA

KONFORMITETSDEKLARATION

NOKIA CORPORATION intygar härmed
att den här HS-51W-produkten
överensstämmer med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG. Du kan läsa
konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan
innebär att inom EU ska produkten
vid slutet av sin livslängd lämnas
till en återvinningsstation. Kasta
inte de här produkterna med det

vanliga hushållsavfallet. För mer information
se produktens miljödeklaration eller den
landsspecifika informationen på
www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Återgivning, överföring, distribution eller
lagring av detta dokuments innehåll, helt
eller delvis och oavsett form, är förbjuden

utan föregående skriftligt medgivande
från Nokia.

Nokia och Nokia Connecting People är
registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Övriga produkt- och
företagsnamn som omnämns häri kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken
tillhörande sina respektive ägare.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar kontinuerligt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att utan
föregående avisering ändra och förbättra
de produkter som beskrivs i det här
dokumentet.
Med undantag av vad som följer av
tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av
dess licensgivare under inga omständigheter
för eventuell förlust av data eller inkomst
eller indirekta skador, följdskador eller några
som helst andra skador, oavsett orsaken till
förlusten eller skadan.
Informationen i dokumentet tillhandahålls i
befintligt skick. Förutom vad som stadgas i
tvingande lag, ges inga garantier av något
slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till,

0434

background image

SVENSKA

garantier för produktens allmänna
lämplighet och/eller lämplighet för ett
särskilt ändamål, vad gäller det här
dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller
innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att när
som helst och utan föregående avisering
revidera eller återkalla det här dokumentet.
Olika produkters tillgänglighet kan variera
efter region. Kontakta din Nokia-
återförsäljare för mer information.

Otillåten ändring eller modifiering av
enheten kan medföra att användarens
rätt att handha utrustningen upphävs.
Exportbestämmelser
Den här enheten kan innehålla varor,
teknologi eller programvaror som faller
under exportlagstiftning och -förordningar
mellan USA och andra länder. Vidare
spridning i strid mot lagen är förbjuden.