Nokia Bluetooth Headset BH 301 Help

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-301

9251888/1

3

4

5

6

7

8

1

2

background image

9

1

10

background image

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat
het toestel HS-51W in overeenstemming is
met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring
kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

De doorgestreepte container wil
zeggen dat het product binnen de
Europese gemeenschap voor
gescheiden afvalverzameling moet
worden aangeboden aan het einde

van de levensduur van het product. Bied
deze producten niet aan bij het gewone
huisvuil. Zie de milieuverklaring (Eco-
declaration) voor het product of bekijk de
landspecifieke gegevens op www.nokia.com
voor meer informatie.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht,
distributie of opslag van dit document of een

gedeelte ervan in enige vorm zonder
voorafgaande geschreven toestemming van
Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn
gedeponeerde handelsmerken van Nokia
Corporation. Namen van andere producten
en bedrijven kunnen handelsmerken of
handelsnamen van de respectievelijke
eigenaren zijn.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia voert een beleid dat gericht is op
continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich
het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen
aan te brengen in de producten die in dit
document worden beschreven.
Nokia en Nokia-licentiegevers zijn in geen
geval aansprakelijk voor enig verlies van
gegevens of inkomsten of voor enige
bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of
indirecte schade, voor zover maximaal is
toegestaan op grond van het toepasselijke
recht.
De inhoud van dit document wordt zonder
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij
vereist krachtens het toepasselijke recht,

0434

background image

NEDERLANDS

wordt geen enkele garantie gegeven
betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot impliciete garanties
betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia
behoudt zich te allen tijde het recht voor
zonder voorafgaande kennisgeving dit
document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten
kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-
dealer om informatie.
Als wijzigingen aan het apparaat niet
nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de
gebruiker het recht worden ontzegd om het
apparaat te gebruiken.
Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen,
technologie of software die onderhevig zijn
aan wet- en regelgeving betreffende export
van de V.S. en andere landen. Ontwijking in
strijd met de wetgeving is verboden.