Nokia Bluetooth Headset BH 301 hjælp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-301

9251893/1

3

4

5

6

7

8

1

2

background image

9

1

10

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION
erklærer herved, at følgende udstyr HS-51W
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af
Overensstemmelseserklæringen findes på
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over
betyder, at i EU skal produktet
afleveres et særligt sted, når det
ikke længere skal anvendes.
Produkterne må ikke bortskaffes

som usorteret husholdningsaffald. Se
produktets miljødeklaration eller de
landespecifikke oplysninger på
www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller
lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er
registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og
firmanavne, som er nævnt heri, kan være
varemærker eller handelsnavne tilhørende
deres respektive ejere.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre og
forbedre de produkter, der er beskrevet i
dette dokument, uden forudgående varsel.
I det omfang, det er tilladt i henhold til
gældende lovgivning, kan Nokia eller nogen
af Nokias licensgivere under ingen
omstændigheder holdes ansvarlig for tab af
data eller fortjeneste eller nogen som helst
form for specielle, tilfældige, betingede eller
indirekte skader, uanset hvordan de er
forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
"som de er og forefindes". Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse

0434

background image

DANSK

med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre dette
dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få
yderligere oplysninger.

Uautoriserede ændringer af eller tilføjelser
til denne enhed kan ugyldiggøre brugerens
ret til at bruge udstyret.
Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt
eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.